Behandelovereenkomst
Indien u na afspraak een behandeling ondergaat bij Reflexologiepraktijk Lisette gaat u akkoord met onderstaande en komt u overeen dat:
De CAM-Therapeut, zijnde Lisette Tiggelaven van Reflexologiepraktijk Lisette, aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord.
CAM-Therapeut en cliënt zijn zich bewust dat:
• Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).
• Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
• CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
• De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
• U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
• U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier mondeling of schriftelijk, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
• U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.
• U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
• U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
• Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
• Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut.
• De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
• Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij per betaalverzoek of na factuur per direct betaald kan worden.
• U de factuur elke keer na de behandeling via mail van uw CAM-Therapeut ontvangt.


Privacy-voorwaarden
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Lisette Tiggelaven van Reflexologiepraktijk Lisette, als uw behandelend CAM-therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Lisette Tiggelaven van Reflexologiepraktijk Lisette dient uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
• zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heeft Lisette Tiggelaven van Reflexologiepraktijk Lisette als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen, na uw expliciete schriftelijke toestemming, ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
• Verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Lisette Tiggelaven een factuur kan opstellen.
Als Lisette Tiggelaven vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Lisette Tiggelaven u eerst informeren en ook hier expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘reflexologiebehandeling’
• de kosten van het consult
Om met u afspraken te maken en te kunnen communiceren heb ik uw telefoonnummer en mailadres vastgelegd.
Met het maken van een afspraak bij Reflexologiepraktijk Lisette gaat u akkoord met bovenstaande. Bij bevestiging van uw eerste afspraak zal dit document worden meegezonden.

>
× WhatsApp mij