Algemene voorwaarden van Reflexologiepraktijk Lisette, gevestigd en kantoorhoudende aan de Trombonestraat 20, 3822 CH Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder inschrijvingsnummer 54488893.
Om behandelingen en diensten door Reflexologiepraktijk Lisette zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden de volgende algemene voorwaarden.
Als cliënt een aanvraag doet gaat cliënt met onderstaande voorwaarden akkoord.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden worden via de website van Reflexologiepraktijk Lisette gecommuniceerd en worden op verzoek schriftelijk toegezonden per post.
2. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Reflexologiepraktijk Lisette en cliënt, tenzij door Reflexologiepraktijk Lisette uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
5. Cliënt aanvaardt door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Reflexologiepraktijk Lisette de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanvragen
1. Aanvragen voor behandelingen en diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail, WhatsApp of telefonisch. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de dienst door Reflexologiepraktijk Lisette aan cliënt. Deze bevestiging vindt onder andere per email of WhatsApp plaats.
2. Prijzen zijn vermeld in euro’s.
3. Aanvraag voor een dienst impliceert automatisch en onmiddellijk dat cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Reflexologiepraktijk Lisette zal zich te allen tijde inspannen de dienst naar beste kunnen uit te voeren. Reflexologiepraktijk Lisette is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Reflexologiepraktijk Lisette aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Reflexologiepraktijk Lisette worden verstrekt.
3. Reflexologiepraktijk Lisette is gerechtigd bij de uitvoering van de dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Reflexologiepraktijk Lisette de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Alle kennis/behandelingen die in het kader van de dienst worden aangeboden door Reflexologiepraktijk Lisette zijn uitdrukkelijk géén medische behandelingen. Deze behandelingen dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname van de dienst is geheel op eigen risico.

Artikel 4 (Massage)behandeling
1. Reflexologiepraktijk Lisette zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Reflexologiepraktijk Lisette aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Reflexologiepraktijk Lisette worden verstrekt.
3. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Reflexologiepraktijk Lisette en dat wordt ook van een cliënt verwacht.
4. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Reflexologiepraktijk Lisette als cliënt vanzelfsprekend.
5. Reflexologiepraktijk Lisette behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Artikel 5 Wijziging, Annulering en Overmacht door Reflexologiepraktijk Lisette
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Reflexologiepraktijk Lisette te allen tijden de mogelijkheid de dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
2. In geval van wijziging en/of annulering door Reflexologiepraktijk Lisette zal cliënt op de hoogte worden gesteld van het opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst.

Artikel 6 Wijziging, Annulering en Overmacht door cliënt
1. Annulering door cliënt is uitsluitend schriftelijk (e-mail, sms, WhatsApp) of telefonisch mogelijk. Bij annulering van de inschrijving van een scholing tot veertien dagen voor aanvang van de scholing worden administratiekosten (25 euro) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien tot zeven dagen voor aanvang van een scholing, worden de helft van de scholingskosten in rekening gebracht. Vanaf zeven dagen voor aanvang van een scholing wordt geen restitutie gegeven.
2. Annulering van een behandeling is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande afspraak wordt 60 euro in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de cliënt zoals de bevalling van cliënt.
3. Na aanmelden voor een scholing geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waar binnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd.

Artikel 7 Betaling
1. Kosten voor eenmalig behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling contant of via betaalverzoek te worden voldaan.
2. Kosten voor scholingen dienen volledig voorafgaand aan de scholing op rekening van Reflexologiepraktijk Lisette te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer.
3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel is Reflexologiepraktijk Lisette te allen tijden gerechtigd geen reservering voor scholing in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot scholing voor cliënt.
4. Reflexologiepraktijk Lisette behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.
5. Bij onverhoopte omstandigheden hanteer ik een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 8 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn
1. Indien cliënt niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is cliënt in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Reflexologiepraktijk Lisette een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Reflexologiepraktijk Lisette het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht.
2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, is cliënt wettelijk verplicht om alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot
€ 2.500 betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom met een minimum van € 40.
3. Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Reflexologiepraktijk Lisette haar vordering overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Reflexologiepraktijk Lisette moeten worden gemaakt voor rekening van cliënt, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Reflexologiepraktijk Lisette is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van cliënt.
2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Reflexologiepraktijk Lisette, is Reflexologiepraktijk Lisette op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de dienst.
3. Aansprakelijkheid van Reflexologiepraktijk Lisette voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Reflexologiepraktijk Lisette uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de dienst waarmee de schade een verband heeft.
5. De aansprakelijkheid van Reflexologiepraktijk Lisette is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Reflexologiepraktijk Lisette in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Reflexologiepraktijk Lisette aan cliënt ter beschikking gestelde materialen en de website van Reflexologiepraktijk Lisette berusten bij Reflexologiepraktijk Lisette .
Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen en openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lisette Tiggelaven.
2. Lisette Tiggelaven behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de scholingen en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten. Dit in overleg met cliënt.
3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een scholing of dienst door cliënt is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 11 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar hebben verkregen.
2. Indien Reflexologiepraktijk Lisette voorafgaande toestemming heeft van cliënt dan zal Reflexologiepraktijk Lisette eventueel overleg kunnen hebben met onder andere verloskundigen / huisartsen / specialisten indien dit noodzakelijk is voor de behandeling.
3. Bij aanvang voor een dienst worden de persoonsgegevens van cliënt gebruikt volgens de bepalingen in de Privacy Verklaring.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. Reflexologiepraktijk Lisette behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Reflexologiepraktijk Lisette, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.
2. Reflexologiepraktijk Lisette behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een scholing belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de betreffende scholing of toekomstige scholingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de scholingskosten onverlet.
3. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Reflexologiepraktijk Lisette is het de deelnemer aan een van de scholingen op geen enkele wijze toegestaan, binnen Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling, een van de scholingen van Reflexologiepraktijk Lisette zelf te geven.

Artikel 13 Toepasselijk recht & geschillen
Op de rechtsverhouding tussen cliënt en Reflexologiepraktijk Lisette is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.

 

>
× WhatsApp mij